El Girona CH acollirà les fases de dos campionats catalans de base

El Girona CH acollirà les fases de dos campionats catalans de base

Palau II sera? la seu el diumenge 24 d’abril de dos tornejos femenins: benjami? i FEM16

El Girona CH sera? la seu el pro- per diumenge 24 d’abril de les eli- minato?ries pre?vies del VIII Cam- pionat de Catalunya Femeni? ca- tegoria benjami? i del VII Campio- nat de Catalunya FEM16 al Pave- llo? Municipal de Palau II. Les finals d’aquests campionats es disputa- ran a Figueres del 13 a 15 de maig iaJunedadel6al8demaig,res- pectivament. Actualment els equi- ps aspirants a disputar aquests campionats encara es troben en plena lliga.

El nomenament de les seus de les eliminato?ries i finals es va fer durant un acte al Museu de l’Es- port de Barcelona. El secretari ge- neral de la Federacio? Catalana de Patinatge, Quim Pastor, va dema- nar la ma?xima col·laboracio? per ga- rantir un bon desenvolupament dels campionats: «so?n els cam- pionats d’hoquei base me?s com- petitius a nivell muncial. Entre tots hem de vetllar perque? sigui un e?xit esportiu i organitzatiu», va destacar.

Quim Pastor i Maria Molto?, en representacio? del Comite? Catala? d’Hoquei Patins, van fer un repa?s de tots els requisits que han de ga- rantir l’excel.le?ncia de la competi- cio? i van instar a tots els esta- ments a participar de forma acti- va en les competicions.

En aquest acte tambe? es van no- menar la resta de les seus que acollran els campionats de Cata- lunya de la resta de categories de base. Aquests campionats estan or- ganitzats per la Federacio? Catala- na de Patinatge, el Comite? Catala? d’Hoquei Patins i FemOK.

Les entitats col·laboradores so?n la Secretaria General d’Esports, l’Ajuntament de Girona i la Dipu- tacio? de Girona. Amb l’organitza- cio? d’aquestes fases eliminato?ries de campionats femenins, el Giro- na CH torna a fer un gest en suport a l’esport femeni?.

On ha estat publicada la notícia? Diari de Girona (ADN Gironí) i L’Esportiu de Catalunya (ADN Gironí)

Recent Posts

Leave a Comment

Empieza a escribir y pulsa Intro para buscar